Mustad Eiendom

VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER

Formålet med våre retningslinjer er å konkretisere hva som er akseptert adferd overfor kollegaer, kunder, forhandlere, ulike leverandører, aksjonærer og samfunnet. Retningslinjene skal bidra til at selskapet og selskapets ansatte lettere kan fatte riktige beslutninger som ikke fører til konflikter i arbeidsforhold, opptreden, samarbeid med leverandører, kunder og øvrige forbindelser.

Våre retningslinjer gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, innleid personale, vikarer og leverandører.

Alle skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene inngår som vedlegg til alle ansettelsesavtaler og leverandørkontakter. Siste vedtatte versjon vil alltid være tilgjengelig i personalhåndboken og på vår nettside. Våre ledere har et særskilt ansvar for å gjøre retningslinjene kjent, og sørge for etterlevelse for sine medarbeidere, innleid personale, vikarer og leverandører.

Mustad Eiendom legger til grunn at alle som arbeider for selskapet overholder alle relevante lover og forskrifter, slik som arbeidsmiljøloven (arbeidstid og HMS), straffeloven (tvangsarbeid og korrupsjon), plan- og bygningsloven, miljøinformasjonsloven, åpenhetsloven, regnskapsloven og lov om offentlige anskaffelser.

Mustad Eiendom støtter og respekterer beskyttelse av de internasjonale menneskerettighetene. Ethvert brudd på grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt, og vi anstrenger oss for å sikre at vi ikke er delaktig i brudd på disse. 

VÅR ETISKE STANDARD

Styret og ansatte skal opprettholde en høy etisk standard og personlig moral i utførelsen av sine forpliktelser for selskapet. Styret og de ansatte skal opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med kollegaer, forretningsforbindelser, kunder, aksjonærer, leverandører, konkurrenter, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Retningslinjene er i hovedsak prinsippbaserte og gir føringer som skal gjøre det enklere å foreta riktige vurderinger og beslutninger i situasjoner som kan oppstå. Ofte møter vi problemstillinger som må løses etter egen fornuft. Når du møter et dilemma, kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål:

  • Blir jeg pinlig berørt om dette blir kjent for kollegaene mine?
  • Er dette noe som kan oppfattes som en urettmessig fordel i jobbsammenheng?
  • Vil dette kunne skade Mustad Eiendom om det ble kjent og omtalt i pressen?

Våre etiske retningslinjer gir ikke svar på hva som er korrekt adferd i alle situasjoner som kan oppstå i praksis. Retningslinjene fjerner ikke behovet for at du utøver godt skjønn når du håndterer ulike etiske dilemmaer.

Styret og ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader bedriftens omdømme og tillit.

VÅRE VERDIER – VÅR KULTUR

Våre etiske retningslinjer reflekterer våre verdier; Modig – Engasjert – Ansvarlig – Sammen.

Omtanke for hver meter og hver enkelt er vår målsetting, og våre verdier er førende for våre handlinger og skal bidra til at vi oppnår ønsket resultat for selskapet.

Videre beskrivelse finnes i personalhåndboken.

RETNINGSLINJER

Alle skal behandles med verdighet og respekt.

Vi skal opptre med integritet overfor våre kollegaer og andre vi møter i vårt arbeid.

Våre ansattes sikkerhet er viktig for oss, våre kunder og leverandører – vi følger alltid retningslinjene i vår HMS-håndbok.

Mustad Eiendom er en rusfri arbeidsplass. Våre sosiale arrangement skal alltid ha alkoholfrie alternativer, og nøktern alkoholbruk forventes av alle representanter for Mustad Eiendom.

Alle ansatte har taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter og opplysninger som er gitt i fortrolighet. Dette gjelder imidlertid ikke opplysninger som har et lovstridig innhold.

Du skal som ansatt i Mustad Eiendom utvise lojalitet til bedriften, og de beslutninger som blir tatt.

Mustad Eiendom har stilt fasiliteter, utstyr og materiell til rådighet for at ansatte skal kunne utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å beskytte disse eiendelene mot tap, tyveri og misbruk av Mustads eiendeler for egen vinning.

Du skal ikke motta personlige fordeler (gaver, tjenester, produkter, deltakelse på arrangementer, reiser etc.) fra forretningsforbindelser som er av en slik størrelse (verdi over kroner 500) eller art at de kan påvirke, eller oppfattes å påvirke beslutninger. En medarbeider i Mustad Eiendom skal på tilsvarende måte ikke yte eller tilby andre slike fordeler. Dersom den mottatte personlige fordelen/gaven i henhold til disse retningslinjene ikke kan mottas, skal den returneres til giver, og nærmeste leder skal orienteres om forholdet. Oppmerksomheter/gaver fra våre leverandører i forbindelse med jul leveres til felles utlodding for alle våre ansatte. Ansatte kan både delta på og invitere til normale arrangement (lunsj, middager, konferanser etc,) såfremt disse har et faglig og forretningsmessig innhold. Nærmeste overordnede skal være orientert. 

Vi skal vise respekt for omgivelsene og miljøet vi arbeider i.

Det skal utvises stor forsiktighet og åpenhet i bruk av selskapets leverandører til private prosjekter og gjøremål. Privat bruk av våre leverandører skal varsles og drøftes med nærmeste overordnede, og må på ingen måte medføre en konflikt i pågående arbeider for Mustad Eiendom.

ANSVAR, VARSLING OG KONSEKVENSER FOR BRUDD PÅ VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER

Alle ansatte i Mustad Eiendom har et personlig og selvstendig ansvar for å følge bedriftens etiske retningslinjer, og sette seg inn i nødvendig informasjon som følger av personalhåndboken, ansettelsesavtalen og annen tilgjengelig informasjon. Alle tvilstilfellers må tas opp med nærmeste leder, eller HR.

Mustad Eiendom er opptatt av åpenhet, og at dette vil føre til forbedring av enhver situasjon. Det skal varsles om kritikkverdige forhold innenfor vår forretningsdrift. Ansatte oppfordres primært til å melde fra til nærmeste leder dersom hen får kjennskap til noe som er kritikkverdig og i strid med gjeldende regelverk eller etiske retningslinjer. Dersom forholdet gjelder den nærmeste leder, eller den nærmeste leder kan være inhabil, skal forholdet meldes til leder på neste nivå, HR eller til et styremedlem. Saker som angår arbeidsmiljø, kan også varsles verneombud. All varsling behandles konfidensielt, og vil bli fulgt opp. Vi benytter mittvarsel.no, hvor vi saksbehandler og følger opp varsling av alle kritikkverdige forhold.

Vi aksepterer ikke brudd på våre etiske retningslinjer eller gjeldende lovgivning. Grove eller gjentatte brudd kan innebære oppsigelse av arbeidsavtalen og rapportering til relevante myndigheter.

 

Anonym varsling

 

Dato: 1. juli 2022